Wijndomein Hoogenhove

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN: 1. Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto contant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Onze wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking mede aan deze clausule. - 2. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 12% opleveren, en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10 % van het verschuldigd bedrag met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1.500,00 - 3. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet- tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd. - 4. Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van het district van de verkoper. - 5. De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de geadresseerde. Om geldig te zijn, dient elke klacht schriftelijk gedaan binnen de acht dagen van de aflevering. - 6. De persoonlijke gegevens vermeld op dit document zijn bestemd voor intern gebruik evenals voor promotie[1]acties door onze firma. Zij geven U recht op toegang en eventuele rectificatie voorzien door de wet van 8 december 1992.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE: 1. Nos factures sont payables à l'adresse du vendeur, nette au comptant, sans escompte, sauf indication contraire au moment de la commande. Nos traites ou quittances n'apportent ni novation ni dérogation à cette clause. - 2. Toute facture non payée à l'échéance, portera de plein droit et sans sommation ni mise en demeure un intérêt de 12% et sera augmentée d'une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant dû, avec un minimum de € 50,00 et un maximum de € 1.500,00 - 3. Les marchandises livrées demeurent la propriété exclusive de vendeur jusqu'au plein acquittement de toutes les créances qui résultent de la convention de vente pour l'acheteur, en cas de non-paiement à leur échéance, les marchandises peuvent être reprises par le vendeur. - 4. En cas de contestation, les tribunaux de la circonscription du vendeur seront seuls compétents. - 5. Les marchandises, même expédiées franco, voyagent au risques et périls du destinataire. Pour être valable, toute réclamation doit se faire pa r écrit, sous huit jours de la livraison. - 6. Les données personnelles mentionnées sur ce document sont destinées à notre usage interne, mais peuvent servir à vous informer de nos futures actions promotionnelles. Vous avez le droit de communication et de rectification de ces données. (Loi du 8 décembre 1992).